Våre tjenester

Et medlemskap hos oss gir tilgang på alle våre bedriftshelsetjenester og HMS-tjenester som er nødvendig for å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet og forebygge arbeidsrelaterte plager og sykdommer.

systematisk hms150Systematisk HMS-arbeid (internkontroll)

 • Bistand ved etablering, oppdatering og revisjon av HMS-systemet
 • Grunnleggende, generell kartlegging og risikovurdering
 • Deltagelse i AMU (arbeidsmiljøutvalg) og andre HMS-fora

overvaking150Helseovervåkning

 • Innkalling til regelmessige helsekontroller for eksponerte arbeidstakere ihht. krav i arbeidsmiljøloven med forskrifter, etter avtale med virksomheten
 • Arbeidsmiljøsamtaler for å avdekke mulige sammenhenger mellom sykdommer/plager og arbeidsmiljøet, og gi veiledning til den enkelte ifht. til egen helse og forebygging

arbeidsrelatert150Arbeidsrelaterte konsultasjoner

 • Diagnostisering og behandling av arbeidsrelaterte sykdommer. Henvisning til spesialist ved behov
 • Individuell rådgivning om arbeidsmiljøet og helse
 • Undersøkelser i forbindelse med helseattester som er nødvendig for utførelse av arbeidet

oppfolging150Sykefraværsoppfølging

 • Bistand ved etablering av rutiner for oppfølging av sykmeldte
 • Bistand i oppfølging på individnivå, evt. i samarbeid med behandlende lege og NAV
 • Vurdering av arbeidsplasser for å optimalisere de ergonomiske og organisatoriske forholdene
 • Deltagelse i IA-utvalg, dialogmøter og prosjekter

overvaking150

Ergonomisk arbeidsmiljø

 • Bistand ved innkjøp av utstyr og møbler
 • Bistand ved planlegging og utforming av arbeidsplasser i nye og eksisterende lokaler
 • Ergonomiske kartlegginger, risikovurderinger og forslag til risikoreduserende tiltak
 • Tilrettelegging av arbeid ved dataskjerm

fysisk150Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø

 • Yrkeshygieniske kartlegginger og målinger (bl.a. støy, støv, løsemidler, sveiserøyk, inneklima)
 • Risikovurdering av yrkeshygieniske faktorer (f.eks. kjemikalier, støy m.m.) og forslag til risikoreduserende tiltak
 • Veiledning ved valg og bruk av kjemiske produkter. Vurdering av substitusjon
 • Rådgivning ved valg av verneutstyr

overvaking150Biologisk arbeidsmiljø og smittevern

 • Kartlegging av mulige smittefaktorer
 • Risikovurdering ifht. smittefare eller annen helsefare og forslag til risikoreduserende tiltak
 • Utarbeidelse av vaksinasjonsprogram for den enkelte i forbindelse med smittefarlig arbeid og utenlandsreiser
 • Rådgivning og veiledning i forbindelse med vernetiltak for smittefarlig arbeid
 • Reisemedisinsk rådgivning

psyko150Psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø

 • Mental førstehjelp på gruppe og/eller individnivå
 • Henvisning til psykolog ved Senter for Stress- og Traumepsykologi
 • Kartlegging, risikovurdering og videreutvikling av det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Bistand i omorganiserings- og endringsprosesser
 • Bistand i konflikthåndtering
 • Faktaundersøkelser
 • Formidling av organisasjonspsykologiske tjenester som coaching, gestaltterapeutiske tjenester m.m.

akan150Akan-arbeid (rus- og avhengighetsproblematikk)

 • Bistand ved etablering av AKAN-systemer
 • Deltagelse i AKAN-utvalg
 • Veiledning av ledere og andre aktører i arbeidet med rusproblemer
 • Oppfølging av enkeltindivider under behandling

laring150Informasjon og opplæring

 • Førstehjelpskurs tilpasset virksomhetens behov og ønsker
 • Skreddersydde, bedriftsinterne kurs innen alle relevante områder som f.eks.:
  • Ergonomi og arbeidsteknikk
  • Sikker kjemikaliehåndtering
  • Støy og støyskader
  • Nattarbeid
  • HMS-kurs for ledere
  • Rusforebyggende arbeid
  • Forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen – konfliktreduserende kommunikasjon
  • Den viktige samtalen
  • Stressmestring
  • Annet på forespørsel
 • Grunnopplæring i arbeidsmiljø- og HMS-arbeid

ytre150Ytre Miljø

 • Bistand i systematisk miljøarbeid; miljøkartlegging, risikovurdering, mål og handlingsplaner, utarbeiding av rutiner m.m.