Systematisk HMS-arbeid (internkontroll)

Bistand ved etablering, oppdatering og revisjon av HMS-systemet.

Gjennom f.eks. deltagelse i prosjekter, implementeringsarbeid og interne revisjoner.
Plikten til å innføre og utøve internkontroll påhviler «den som er ansvarlig» for virksomheten. Med dette menes virksomhetens ledelse/eier. Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll. Vi tilbyr bistand til oppbygging og tilpasning av HMS-systemer, både for små og store virksomheter.
Et «levende» HMS-system forutsetter at systemet oppdateres og tilpasses når det skjer endringer i virksomheten eller i lovkrav som gjelder for virksomheten. Vi kommer gjerne med innspill og forslag.
Vi har personell som er akkreditert sertifikat revisjonsleder kvalitet som kan bidra med planlegging og gjennomføring av interne revisjoner.

Risikovurdering av arbeidsmiljøfaktorer og mulige helseskadelige
eksponeringer
Forslag til risikoreduserende tiltak
Grunnleggende, generelle kartlegginger (eks. vernerunder)
Deltagelse i AMU (arbeidsmiljøutvalg) og andre HMS-fora